يقدم لكم موقع إقرأ أجمل كلام مزخرف جاهز بالانجليزي ، و بايو مزخرف ، و بايو انستقرام بنات غرور ، وبايو انستقرام انجليزي قصير ، و بايو انستا حزين ، و بايو انستقرام مزخرف مضحك ، اذ يهتم الاشخاص دائما بحسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على انستقرام ويظهرونها بالشكل الذي يحبون ويلعب الكلام المزخرف دور اساسي في اضافة الجمالية لوصف الشخص مثلا اومشاركة حالة ، لذالك نقدم لكم اجمل كلام مزخرف جاهز بالانجليزي نتمنى ان ينال اعجابكم.

كلام مزخرف جاهز بالانجليزي

كلام مزخرف جاهز بالانجليزي
كلام مزخرف جاهز بالانجليزي

آڝـﮢـﻋ لْـﮢـڤـسـّﮗ أﭜآﻤآً چـﻤﭜلْـﮧ ۈلْـآ ﭥﮢـﭥظـړ چـﻤآلْـ أﭜآﻤﮗ ﻤﮢـ أﺢـﮈ.
ČŔĔÁŤĔ ßĔÁÚŤĨŦÚĹ ĎÁŶŚ ŦŐŔ ŶŐÚŔŚĔĹŦ ÁŃĎ ĎŐ ŃŐŤ ŴÁĨŤ ŦŐŔ ŤĤĔ ßĔÁÚŤŶ ŐŦ ŶŐÚŔ ĎÁŶŚ ŦŔŐM ÁŃŶŐŃĔ.

إڎآ ڝـلْـﺢـ ﺢـآلْـﮗ ﻤﻋ آلْـلْـھ ڝـلْـﺢـﭥ أﺢـۈآلْـﮗ ﻤﻋ آلْـﮢـآسـّ.
ĨŦ ŶŐÚŔ ŚĨŤÚÁŤĨŐŃ ĨŚ ŔĔČŐŃČĨĹĔĎ ŴĨŤĤ ĞŐĎ, ŶŐÚŔ ÁŦŦÁĨŔŚ ÁŔĔ ŔĔČŐŃČĨĹĔĎ ŴĨŤĤ PĔŐPĹĔ.

ﻤﮢـ آلْـسـّھلْـ أﮢـ ﭥچـﮈ شًـخـڝـآً ﭥﭥﺢـﮈﺛ إلْـﭜھ، لْـﮗﮢـ ﻤﮢـ آلْـڝـﻋﭔ أﮢـ ﭥچـﮈ شًـخـڝـآً ﭥﺛقـ ﭔھ
. ït’s ëäsÿ tö fïnd sömëönë tö tälk tö, büt härd tö fïnd sömëönë tö trüst.

ﻟا ﭠسـﻣ̝̚פ ﻟأפﮃ أﻧ ﯾأﺧذ اﻟأۆﻟۆﯾة ﭬﯾ פﯾاﭠﮑ ﻋﻧﮃﻣ̝̚ا ﭠﮑۆﻧ أﻧﭠ ﺧﯾاژاً ﭥاﻧۆﯾاً ﭬﯾ פﯾاﭠھَہّ.
dö nöt ällöw änÿönë tö täkë prïörïtÿ ïn ÿöür lïfë whën ÿöü ärë ä mïnör ċhöïċë ïn thëïr lïfë.

ﻗ̮ـ̃ﻣ̝̚ة اﻟﭥﻗ̮ـ̃ة أﻧ ﭠﺻﻣ̝̚ﭠ ﻋﻧﮃﻣ̝̚ا ﯾسـﺧژ ﻣ̝̚ﻧﮑ اﻟآﺧژۆﻧ؛ ﭬأﻧﭠ ﭠﻋﻟﻣ̝̚ ﻣ̝̚ﻧ أﻧﭠ ۆﻣ̝̚ﻧ ھَہّﻣ̝̚.
thë hëïġht öf ċönfïdënċë ïs tö bë sïlënt whën öthërs mäkë fün öf ÿöü; ÿöü knöw whö ÿöü ärë änd whö thëÿ ärë.

ﺂ̲ﻟ̲حَيےﺂ̲ة ڳﺂ̲ﻟ̲ۆږﺩ̲ة.. ڳﻟ̲ ۆږقة خيےﺂ̲ﻟ̲.. ۆڳﻟ̲ ﺷ̲ۆڳة حَقيےقة.
L̸̮̮̃Ĩ̸̸̮̮F̸̸̮̮̃Ẽ̸̸̮̮ ̸KÃ̸̮̮L̸̮̮̃Õ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃D̸̸̮̮̃Ḫ̸̸̮̃,, Ẽ̸̸̮̮Ṽ̸̸̮̮Ẽ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃Ỹ̸̸̮̮ P̸̮Ã̸̮̮P̸̮Ẽ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃ Ã̸̮̮Ñ̸̸̮̮D̸̸̮̮̃ Ẽ̸̸̮̮Ṽ̸̸̮̮Ẽ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃Ỹ̸̸̮̮ Ĩ̸̸̮̮M̸̸̮̮̃Ã̸̮̮G̸̸̮̮̃Ĩ̸̸̮̮Ñ̸̸̮̮Ã̸̮̮T̸̸̮̮̃Ĩ̸̸̮̮Õ̸̸̮̮Ñ̸̸̮̮ Õ̸̸̮̮F̸̸̮̮̃ T̸̸̮̮̃Ḫ̸̸̮̃Ẽ̸̸̮̮ F̸̸̮̮̃Ã̸̮̮C̸̸̮̮̃T̸̸̮̮̃ F̸̸̮̮̃Õ̸̸̮̮R̸̸̸̮̮̃K.

ﺂ̲ﻟ̲ﺟ̅ﮬ̲̌ﮧﻟ̲ ﮬ̲̌ﮧۆ ﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ۆﺗ̲.. ۆﺂ̲ﻟ̲ﻣ̲ﻋږﻓ̲ة ﮬ̲̌ﮧيے ﺂ̲ﻟ̲حَيےﺂ̲ﮬ̲̌ﮧ.
̿I̳G̳̿N̳̿O̳̿R̳̿A̳̿N̳̿C̳̿E̳̿ ̿I̳S̳̿ D̳̿E̳̿A̳̿T̳̿H̳̿ … A̳̿N̳̿D̳̿ K̳̿N̳̿O̳̿W̳̿L̳̿E̳̿D̳̿G̳̿E̳̿ ̿I̳S̳̿ L̳̿ ̿I̳F̳̿E̳̿.

ﻟ̣̣ﯚ ﻟ̣̣ﻣـ ﭠ̯ڳﻧـ ﺂ̣̥̐ﻟ̣̣ﺣۑﺂ̣̥̐ﺔ ﺼﻋﺑـﺔ ﻟ̣̣ﻣـﺂ̣̥̐ خّـرَﭴﻧـﺂ̣̥̐ ﻣـﻧـ ﺑـطْﯚﻧـ أﻣـﮧﺂ̣̥̐ﭠ̯ﻧـﺂ̣̥̐ ﻧـﺑـڳۑ.
̿I̳F̳̿ L̳̿ ̿I̳F̳̿E̳̿ W̳̿E̳̿R̳̿E̳̿ N̳̿O̳̿T̳̿ D̳̿ ̿I̳F̳̿F̳̿ ̿I̳C̳̿U̳L̳̿T̳̿, W̳̿E̳̿ W̳̿O̳̿U̳L̳̿D̳̿ N̳̿O̳̿T̳̿ H̳̿A̳̿V̳̿E̳̿ C̳̿O̳̿M̳̿E̳̿ O̳̿U̳T̳̿ O̳̿F̳̿ O̳̿U̳R̳̿ M̳̿O̳̿T̳̿H̳̿E̳̿R̳̿S̳̿’ S̳̿T̳̿O̳̿M̳̿A̳̿C̳̿H̳̿S̳̿ C̳̿R̳̿Y̳̿ ̿I̳N̳̿G̳̿.

ﻟ̣̣ﯚ ڳﺂ̣̥̐ﻧـﭠ̯ ﺂ̣̥̐ﻟ̣̣ﺣۑﺂ̣̥̐ﺔ ﯚرَدَﺔ ﻟ̣̣ﻧـﭴﺣ ﺂ̣̥̐ﻟ̣̣ﭴﻣـۑﻋ ﺑـﺂ̣̥̐ﺳ̶ﭠ̯ﻧـﺸﺂ̣̥̐ﻗ رَﺣۑﻗﮧﺂ̣̥̐.
į̐Ƒ łį̐Ƒє w̨̐єr̶̲̥̅̊є ɑ͠ r̶̲̥̅̊ǿşє, єv̶̲̥̅̊єr̶̲̥̅̊y̨̐ǿи̮̲̣̅̐є w̨̐ǿύłd̨̐ н͠ ɑ͠v̶̲̥̅̊є şύc̝̚c̝̚єєd̨̐єd̨̐ į̐и̮̲̣̅̐ şи̮̲̣̅̐į̐ƑƑį̐и̮̲̣̅̐Ğ į̐τş и̮̲̣̅̐єc̝̚τɑ͠r̶̲̥̅̊.

آلَحْيْآﮥ مـَلَيْئﮥ بِآلَحْجَآرَﮥ فْلَآ تْتْعَثٌرَ بِﮩآ بِلَ آجَمـَعَﮩآ ۄآبِنّ بِﮩآ سُلَمـَآً تْصَعَدِ بِﮩ نّحْۄ آلَنّجَآحْ.
L̃̾Ĩ̾F̃̾Ẽ̾ Ĩ̾S̃̾ F̃̾Ũ̾L̃̾L̃̾ Õ̾F̃̾ S̃̾T̃̾Õ̾Ñ̾Ẽ̾S̃̾, S̃̾Õ̾ D̃̾Õ̾ Ñ̾Õ̾T̃̾ S̃̾T̃̾Ũ̾M̃̾B̃̾L̃̾Ẽ̾ Ũ̾P̃̾Õ̾Ñ̾ T̃̾H̃Ẽ̾M̃̾ .. B̃̾Ũ̾T̃̾ C̃̾Õ̾L̃̾L̃̾Ẽ̾C̃̾T̃̾ T̃̾H̃Ẽ̾M̃̾ À́Ñ̾D̃̾ B̃̾Ũ̾Ĩ̾L̃̾D̃̾ À́ L̃̾À́D̃̾D̃̾Ẽ̾R̃̾ W̃̾Ĩ̾T̃̾H̃ W̃̾H̃Ĩ̾C̃̾H̃ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ À́S̃̾C̃̾Ẽ̾Ñ̾D̃̾ T̃̾Õ̾W̃̾À́R̃̾D̃̾S̃̾ S̃̾Ũ̾C̃̾C̃̾Ẽ̾S̃̾S̃̾.

ﻟا ﭠﭠﺧﯾّﻟ ﮑﻟ اﻟﻧاسـ ﻣ̝̚ﻟائـ ـﮑة ﭬﭠﻧھَہّاژ أפﻟاﻣ̝̚ﮑ ۆﻟا ﭠﭴﻋﻟ ﭥﻗ̮ـ̃ﭠﮑ ﺑھَہّﻣ̝̚ ﻋﻣ̝̚ﯾاء، ﻟأﻧﮑ سـﭠﺑﮑﯾ ﻋﻟﮯ سـذاﭴﭠﮑ.
D̨̐Ǫ̐ N̨̐Ǫ̐T̨̐ Į̐M̨̐Ą̐G̨̐Į̐N̨̐Ę̐ Ą̐L̨̐L̨̐ P̨̐Ę̐Ǫ̐P̨̐L̨̐Ę̐ Ą̐S̨̐ Ą̐N̨̐G̨̐Ę̐L̨̐S̨̐, S̨̐Ǫ̐ Y̨̐Ǫ̐Ų̐R̨̐ D̨̐R̨̐Ę̐Ą̐M̨̐S̨̐ C̨̐Ǫ̐L̨̐L̨̐Ą̐P̨̐S̨̐Ę̐, Ą̐N̨̐D̨̐ D̨̐Ǫ̐ N̨̐Ǫ̐T̨̐ B̨̐L̨̐Į̐N̨̐D̨̐ Y̨̐Ǫ̐Ų̐R̨̐ T̨̐R̨̐Ų̐S̨̐T̨̐ Į̐N̨̐ T̨̐H̨̐Ę̐M̨̐, B̨̐Ę̐C̨̐Ą̐Ų̐S̨̐Ę̐ Y̨̐Ǫ̐Ų̐ W̨̐Į̐L̨̐L̨̐ C̨̐R̨̐Y̨̐ Ǫ̐V̨̐Ę̐R̨̐ Y̨̐Ǫ̐Ų̐R̨̐ N̨̐Ą̐Į̐V̨̐Ę̐T̨̐Y̨̐.

لِـاٌ تْكُﻧَ كُقْمِـةُ اٌلِـجِبّـلِـ تْرُىْ اٌلِـﻧَاٌسُ صٍـغَاٌرُاًٌ وِيٌـرُاٌهٌاٌ اٌلِـﻧَاٌسُ صٍـغَيٌـرُةُ.
∂σ ησт вє ℓιкє тнє ѕυммιт σƒ α мσυηтαιη, уσυ ѕєє ρєσρℓє ѕмαℓℓ, αη∂ ρєσρℓє ѕєє ѕмαℓℓ.

ﻟ̲ﺂ̲ يےﺟ̅بـ أﻧ̲ ﺗ̲قۆﻟ̲ ڳﻟ̲ ﻣ̲ﺂ̲ ﺗ̲ﻋږﻓ̲.. ۆﻟ̲ڳﻧ̲ يےﺟ̅بـ أﻧ̲ ﺗ̲ﻋږﻓ̲ ڳﻟ̲ ﻣ̲ﺂ̲ ﺗ̲قۆﻟ̲.
ч̃̾σ̃̾υ̃̾ d̃̾σ̃̾ и̃̾σ̃̾т̃̾ н̃̾ɑ̃̾ν̃̾ǝ̃̾ т̃̾σ̃̾ ƨ̃̾ɑ̃̾ч̃̾ ǝ̃̾ν̃̾ǝ̃̾я̃̾ч̃̾т̃̾н̃̾ı̃̾и̃̾G̃̾ ч̃̾σ̃̾υ̃̾ к̃̾и̃̾σ̃̾ω̃̾..в̃̾υ̃̾т̃̾ ч̃̾σ̃̾υ̃̾ м̃̾υ̃̾ƨ̃̾т̃̾ к̃̾и̃̾σ̃̾ω̃̾ ǝ̃̾ν̃̾ǝ̃̾я̃̾ч̃̾т̃̾н̃̾ı̃̾и̃̾G̃̾ ч̃̾σ̃̾υ̃̾ ƨ̃̾ɑ̃̾ч̃̾.

قد يهمك :

بايو مزخرف

البايو هو عبارة عن عبارة نصية لا تتجاوز مئة و خمسون حرف تكتب على الحساب لتبين نوعية الحساب والغرض منه فاذا كان الحساب شخصي يكتب الشخص نص او بيت شعر او اي عبارة تعبر عنه او عن حالته الشخصية بصورة جذابة وفخمة ، اما اذا كان الحساب تجاري يكتب صاحب النشاط التجاري وصف قصير للنشاط التجاري الذي يقدمه لدى استمتعوا معنا مع مجموعة بايوهات انستقرام لا تفوتوها.

بايو مزخرف كلام مزخرف جاهز بالانجليزي
بايو مزخرف كلام مزخرف جاهز بالانجليزي

ŤÚŔŃĔĎ MŶ ĎŔĔÁMŚ ĨŃŤŐ MŶ VĨŚĨŐŃ ÁŃĎ MŶ VĨŚĨŐŃ ĨŃŤŐ MŶ ŔĔÁĹĨŤŶ
ŚMÁŔŤ. ŚŤŔŐŃĞ. ŚĨĹĹŶ. ŚŤŔÁĨĞĤŤ ÚP ČĹÁŚŚ ÁČŤ.
ร๓คгt. รtг๏ภﻮ. รเllץ. รtгคเﻮђt ยק ςlครร คςt.
ï’m nöt përfëċt büt störïës ärë älwäÿs bëttër wïth ä töüċh öf ïmpërfëċtïön
mÿ ständärds ärë hïġh… jüst lïkë mÿ heels
į̐’м̤̣̈̇ и̮̲̣̅̐ǿτ קєr̶̲̥̅̊Ƒєc̝̚τ вύτ şτǿr̶̲̥̅̊į̐єş ɑ͠r̶̲̥̅̊є ɑ͠łw̨̐ɑ͠y̨̐ş вєττєr̶̲̥̅̊ w̨̐į̐τн͠ ɑ͠ τǿύc̝̚н͠ ǿƑ į̐м̤̣̈̇קєr̶̲̥̅̊Ƒєc̝̚τį̐ǿи̮̲̣̅̐
mÿ ständärds ärë hïġh… jüst lïkë mÿ heels
м̤̣̈̇є: н͠ ɑ͠קקy̨̐ Ğį̐r̶̲̥̅̊łş ɑ͠r̶̲̥̅̊є τн͠ є קr̶̲̥̅̊єττį̐єşτ ɑ͠łşǿ м̤̣̈̇є: į̐’d̨̐ łį̐Ķє τǿ вύy̨̐ קǿύи̮̲̣̅̐d̨̐ş ǿƑ м̤̣̈̇ɑ͠Ķєύק קłєɑ͠şє
M̨̐Ę̐: H̨̐Ą̐P̨̐P̨̐Y̨̐ G̨̐Į̐R̨̐L̨̐S̨̐ Ą̐R̨̐Ę̐ T̨̐H̨̐Ę̐ P̨̐R̨̐Ę̐T̨̐T̨̐Į̐Ę̐S̨̐T̨̐ Ą̐L̨̐S̨̐Ǫ̐ M̨̐Ę̐: Į̐’D̨̐ L̨̐Į̐K̨̐Ę̐ T̨̐Ǫ̐ B̨̐Ų̐Y̨̐ P̨̐Ǫ̐Ų̐N̨̐D̨̐S̨̐ Ǫ̐F̨̐ M̨̐Ą̐K̨̐Ę̐Ų̐P̨̐ P̨̐L̨̐Ę̐Ą̐S̨̐Ę̐
Σè: Ħάρργ ğϊяĿş̲̅ άяè †Ħè ρя膆ϊèş̲̅† άĿş̲̅Φ Σè: ϊ’ð Ŀϊk̲è †Φ Ъųγ ρΦųπðş̲̅
̿I̳N̳̿ A̳̿ W̳̿O̳̿R̳̿L̳̿D̳̿ W̳̿H̳̿E̳̿R̳̿E̳̿ Y̳̿O̳̿U̳ C̳̿A̳̿N̳̿ B̳̿E̳̿ A̳̿N̳̿Y̳̿O̳̿N̳̿E̳̿, B̳̿E̳̿ Y̳̿O̳̿U̳R̳̿S̳̿E̳̿L̳̿F̳̿
S̳̿U̳C̳̿C̳̿E̳̿S̳̿S̳̿ ̿I̳S̳̿ ̿I̳N̳̿ M̳̿Y̳̿ V̳̿E̳̿ ̿I̳N̳̿S̳̿
Ḫ̸̸̮̃Ẽ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃Ẽ̸̸̮̮’S̸̸̮̮̃ M̸̸̮̮̃Ỹ̸̸̮̮ S̸̸̮̮̃T̸̸̮̮̃Õ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃Ỹ̸̸̮̮ F̸̸̮̮̃Õ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃ T̸̸̮̮̃Ḫ̸̸̮̃Ẽ̸̸̮̮ Ḫ̸̸̮̃Ĩ̸̸̮̮S̸̸̮̮̃T̸̸̮̮̃Õ̸̸̮̮R̸̸̮̮̃Ỹ̸̸̮̮ B̸̸̮̮̃Õ̸̸̮̮Õ̸̸̸̮̮KS̸̸̮̮̃
њǝяǝ’s̲ м̨ץ s̲тΘяץ ḞΘя тњǝ њIs̲тΘяץ ЬΘΘкs̲
I’м̨ α ςǚρςαкǝ Iи s̲ǝαяςњ ḞΘя њǝя s̲тǚđ м̨ǚḞḞIи
S̃̾C̃̾R̃̾À́T̃̾C̃̾H̃ H̃Ẽ̾R̃̾Ẽ̾ T̃̾Õ̾ Ũ̾Ñ̾Ṽ̾Ẽ̾Ĩ̾L̃̾ M̃̾Ỹ̾ S̃̾Ẽ̾C̃̾R̃̾Ẽ̾T̃̾ B̃̾Ĩ̾Õ̾.
Ñ̾Õ̾ T̃̾H̃Ĩ̾S̃̾ Ĩ̾S̃̾Ñ̾’T̃̾ À́ D̃̾R̃̾Ẽ̾À́M̃̾, T̃̾H̃Ĩ̾S̃̾ Ĩ̾S̃̾ M̃̾Ỹ̾ R̃̾Ẽ̾À́L̃̾Ĩ̾T̃̾Ỹ̾
ω̃̾н̃̾ɑ̃̾т̃̾ ƨ̃̾н̃̾σ̃̾υ̃̾l̃̾d̃̾ ı̃̾ ρ̃̾υ̃̾т̃̾ н̃̾ǝ̃̾я̃̾ǝ̃̾?
ω̃̾ǝ̃̾l̃̾c̃̾σ̃̾м̃̾ǝ̃̾ т̃̾σ̃̾ м̃̾ч̃̾ ω̃̾σ̃̾я̃̾l̃̾d̃̾
ȋ̝̊̅̄ Ƨнȋ̝̊̅̄ŋз ƒѓΘ♏ Шȋ̝̊̅̄ƫ̨̒нȋ̝̊̅̄ŋ ƧΘ ŋΘ Θŋз ©ãŋ đȋ̝̊̅̄♏ ♏ч L̲ȋ̝̊̅̄Ǥнƫ̨̒
ƫ̨̒нз ϐзƧƫ̨̒ ƫ̨̒нȋ̝̊̅̄ŋǤƧ ©Θ♏з ƒѓΘ♏ L̲ȋ̝̊̅̄νȋ̝̊̅̄ŋǤ Θµƫ̨̒Ƨȋ̝̊̅̄đз Θƒ чΘµѓ ©Θ♏ƒΘѓƫ̨̒ ŽΘŋз
нзѓз’Ƨ ♏ч Ƨƫ̨̒Θѓч ƒΘѓ ƫ̨̒нз нȋ̝̊̅̄Ƨƫ̨̒Θѓч ϐΘΘќƧ

بايو انستقرام بنات غرور

 بايو انستقرام بنات غرور
بايو انستقرام بنات غرور

ﭠﮃژﯾ ﻟۆ ﻏ̣̐ﺑﭠ ﻋﻧﯾ ﻣ̝̚ا ﮑﻧ ﻏ̣̐اﺑ ﻋﻧﯾ شـﯾء.. ﭠژﮯ اﻟﻧﺧﻟ ﻟۆ طاפﭠ ﭠﻣ̝̚ژھَہّـ ﻣ̝̚ا ﺻاﺑ اﻟﻧﺧﻟ شـﯾء
اﻧا פژة ﻣ̝̚ﮑاﻧﯾ ﭬۆﻗ̮ـ̃ ﻋاﻟﯾ .. ﭴﺑﻟ ﻣ̝̚ا ﯾھَہّژھَہّ ﻣ̝̚ﻧ اﻟﻧاسـ ۆاطﯾ
ﻟۆ ﭠפاۆﻟ ﺑاﻧﮑسـاژﯾ ﻋﻟﮯ ﻣ̝̚ژ اﻟﮃھَہّۆژ.. ۆاﻟﻟھَہّ إﻧ ﭠﭬﻧﮯ ۆژاسـﯾ ﻋﮃۆ اﻟاﻧﮑسـاژ
أﻧا פژھَہّـ ۆﺑﻧﭠ أפژاژ ۆﻣ̝̚ا أژﺿﮯ ﻏ̣̐ﯾژ ﺑاﻟأﮑﭥژ.. ۆﻟۆ أﻧﯾ ژﺧﺻﭠ ﺑﻋﯾﻧ ﻧاسـ ﻣ̝̚ا ژﺧﺻﭠ ﺑﻋﯾﻧﯾ
ﯾا شـﯾﺧ ژۆۆۆפ ۆﺧﻟ ﻋﻧﮑ اﻟسـۆاﻟﯾﭬ.. ﮑﯾﭬ اﻟژﺧﯾﺻ ﯾﮃﭬّﻋ اﻟﻧاسـ ﻏ̣̐اﻟﯾ
أﻧا ﻟا ﺑﻏ̣̐ﯾﭠ أژﭬﻋﮑ أژﭬﻋﮑ .. ۆﻟا ﺑﻏ̣̐ﯾﭠ أۆطﯾﮑ أۆﺻﻟﮑ ﻟﻟﻗ̮ـ̃اﻋ .. ﭠפسـﺑ إﻧﮑ ﻟا ﻧھَہّﯾﭠ أﺑسـﻣ̝̚ﻋﮑ .. ظﻧﮑ ﺧاﺑ أﻧا ﻣ̝̚ا أطﯾﻋ أﻧا أﻧطاﻋ
ژاســﯾ ۆﻟـۆ شــפ اﻟـژﻣ̝̚ـﻧ ﻣ̝̚اפﻧﯾـﭠـھَہّ ,, ﻣ̝̚ا ﺑـﻗ̮ـ̃ـﮯ اﻟا اﻧـﭠ ﭠۆطـﯾ ژاســـﯾ
ﻟا ﻣ̝̚ﻧ ﺻﭬﻋﻧﯾ اﻟۆﻗ̮ـ̃ﭠ أھَہّﮃﯾﭠھَہّ ۆژۆﮃ … ۆﻟا ھَہّاﭴ ﻣ̝̚ۆﭴھَہّ أطﻋﻧھَہّ ﺑإﺑﭠسـاﻣ̝̚ھَہّ
ﺑﯾﻧﯾ ۆﺑﯾﻧ اﻟذﻟ ۆﮃﯾاﻧ ۆפﮃۆﮃ اﻟﻟھَہّ ﺧﻟﻗ̮ـ̃ﻧﯾ ﻣ̝̚ﻧ شـﻣ̝̚ۆﺧ ۆﮑژاﻣ̝̚ھَہّ اﻟشـاﻣ̝̚ﺧ ۆﺻﭬﯾ ۆﻟﻟۆﺻﭬ ﭠﭬسـﯾژ ﻟاﺿاﻋ ۆﺻﭬ اﻟﻋژ ﭬﯾﻧﯾ ﻟﻗ̮ـ̃ﯾﭠھَہّ
ژاســﯾ ۆﻟـۆ شــפ اﻟـژﻣ̝̚ـﻧ ﻣ̝̚اפﻧﯾـﭠـھَہّ ,, ﻣ̝̚ا ﺑـﻗ̮ـ̃ـﮯ اﻟا اﻧـﭠ ﭠۆطـﯾ ژاسـﯾ
ھَہّــذا ﻣ̝̚ــا ھَہّــۆ ﻏ̣̐ــــژۆژ اﻟـﻟــﯾ ﭠــــشـــــۆﭬـــۆﻧــــھَہّ .. ھَہّــذﯾ ﻋـــژة ﻧــﭬــســـﯾ ﭬـﯾ ﻗ̮ـ̃ــﻣ̝̚ــة ﭠــۆاﺿــﻋــھَہّــا
~ اﻧا ﻣ̝̚اﻧﯾ ﻣ̝̚ﭥﻟ ﻏ̣̐ﯾژﯾ اﭴﯾ ﻣ̝̚ﻋ ﮃﻗ̮ـ̃ة اﻟاﺻﺑﻋ .. اﻧا ﻣ̝̚ھَہّژة ﺑﻟا ﭬاژسـ ﻋﭴژ ﻣ̝̚ﻧھَہّۆ ﯾژۆﺿھَہّا ~
~ اﻧا اﻟشـﻣ̝̚ۆﺧ ۆ ﻣ̝̚ا ژﺿﯾﭠ اﻟﺑھَہّاذﯾﻟ .. ﮑسـژﭠ ﺧشـﻣ̝̚ اﻟۆﻗ̮ـ̃ﭠ ﻣ̝̚ﻧ ﻗ̮ـ̃ۆ ذاﭠﯾ ~
~ ژפ ﻟﻟذﯾ ﺧﻟاﮑ ﭠاﭴ ﻋﻟﮯ اﻟژاسـ .. ۆ اﻋﻟﻣ̝̚ اﻧﯾ ﭠاﭴ ژاسـﮑ ۆ ژاسـھَہّ ~
-ﻟا ﭠظﻧ ﻣ̝̚اﻟﯾ شـﻣ̝̚ۆﺧ ۆﮑﺑژﯾاء.. ﻣ̝̚ﻧ פﯾاﭠﯾ ﭠﻣ̝̚سـפﮑ ﭴژة ﻗ̮ـ̃ﻟﻣ̝̚
▪▫₪ ﺧﻟﮑ ﻣ̝̚ﻋ اﻟﯾ ﺑاﻟﮑذﺑ ﯾﻋطﯾﮑ ۆاﻧا ﭠژﮯ ﺑاﻟﻗ̮ـ̃ا ﻣ̝̚ﻟاﯾﯾﻧ ﭠسـۆاﮑ ﻟا ﭠפسـﺑﻧﯾ ﺑژﺧﺻ اﻟﻧﭬسـ ۆاﭴﯾﮑ ﻣ̝̚ا اذﻟ ﻧﭬسـﯾ ﻟﻣ̝̚ﭥﻟﮑ ۆ شـژۆاﮑ ﯾפژﻣ̝̚ ﻋﻟﯾ ₪▪▫
اﻟﻟﯾ ﯾﺻﮃ ۆھَہّاﻗ̮ـ̃ﯾ اﻧﯾ ﺑﻧاﮃﯾھَہّ أﻗ̮ـ̃طﻋ ﻟسـاﻧﯾ ﻟۆ ﻟسـاﻧﯾ ﯾפﮑﯾﺑھَہّ..ﮑاﻧھَہّ ﻣ̝̚ژﯾﺿ ۆﯾפسـﺑ اﻧﯾ ﺑﮃاۆﯾھَہّ.. اﻟﻣ̝̚ۆﭠ أژפﻣ̝̚ ﻟھَہّ ﭬﻟاﻧﯾ طﺑﯾﺑھَہّ…
ﻣ̝̚ﻧ اﻧﭠ ﻟاﭴﻟ ﭠפﮑﻣ̝̚ ﻣ̝̚ﻗ̮ـ̃ﮃاژﯾ؟؟؟ ﮑﻟﮑ ﻋﻟﮯ ﺑﻋﺿﮑ ﻣ̝̚اﭠسـۆﮯ ژﺑﻋ ﻧﻋاﻟﯾ…
ﯾاפاﭬﯾ اﻟژﭴﻟﯾﻧ ﭥﻣ̝̚ﻧ ﮑﻟاﻣ̝̚ﮑ.. ﻟاﯾﭬﻟﭠ ﻟسـاﻧﮑ ﻋﻟﮯ شـﺧﺻ ژﺑاﮑ.. اﻧا ﺑﻧﯾﭠﮑ ۆﻣ̝̚اﻧﯾ ﻋاﭴژھَہّ اھَہّﮃﻣ̝̚ﮑ

بايو انستقرام انجليزي قصير

بايو انستقرام انجليزي قصير
بايو انستقرام انجليزي قصير

sömë pëöplë mäkë thë wörld spëċïäl jüst bÿ bëïnġ ïn ït
بـﻋض ﺂ̲ﻟ̲ﻧ̲ﺂ̲ﺳ̲ يےﺟ̅ﻋﻟ̲ۆﻧ̲ حَيےﺂ̲ﺗ̲ڳـ ﺳ̲ﻋيےﺩ̲ة ، ﻓ̲قط بـﺗ̲ۆﺂ̲ﺟ̅ﺩ̲ﮬ̲̌ﮧﻣ̲ ﻓ̲يےﮬ̲̌ﮧﺂ̲
ωнєη ιт нυятѕ тσ ℓσσк вα¢к, αη∂ уσυ’яє ѕ¢αяє∂ тσ ℓσσк αнєα∂,уσυ ¢αη ℓσσк вєѕι∂є уσυ αη∂ уσυя вєѕт ƒяιєη∂ ωιℓℓ вє тнєяє
ﻋﮢـﮈﻤآ ﭜؤلْـﻤﮗـ آلْـﮢـظـړ لْـلْـﻤآڞﭜ ، ۈﭥخـآڤـ ﻤﻤآ سـّﭜﺢـﮈﺛ ڤـﭜ لْـلْـﻤسـّﭥقـﭔلْـ ، آﮢـظـړ لْـچـآﮢـﭔﮗـ ، ۈڝـﮈﭜقـﮗـ آلْـﺢـﻤﭜﻤ سـّﭜﮗۈﮢـ ھﮢـآﮗـ لْـﭜﮈﻋﻤﮗـ
тяυє ƒяιєη∂ѕнιρ &qυσт;ηєνєя&qυσт; єη∂ѕ, ƒяιєη∂ѕ αяє ƒσяєνєя
آلْـڝـﮈآقـﮧ آلْـﺢـقـﭜقـﮧ لْـآ ﭥﮢـﭥھﭜ ، آلْـأڝـﮈقـآء ﮈۈﻤآ ﭜﭔقـۈﮢـ ﮗڎلْـﮗـ
ĞŐŐĎ ŦŔĨĔŃĎŚ ÁŔĔ ĹĨĶĔ ŚŤÁŔŚ ŶŐÚ ĎŐŃ’Ť ÁĹŴÁŶŚ ŚĔĔ ŤĤĔM, ßÚŤ ŶŐÚ ĶŃŐŴ ŤĤĔŶ ÁŔĔ ÁĹŴÁŶŚ ŤĤĔŔĔ
اٌلِـأصٍـدّقْاٌء اٌلِـحٍقْيٌـقْيٌـوِﻧَ كُاٌلِـﻧَجِوِمِـ ، لِـاٌ تْرُاٌهٌاٌ دّوِمِـاٌ ؛ لِـكُﻧَكُ تْعٍلِـمِـ أﻧَهٌاٌ مِـوِجِوِدّةُ فّيٌـ اٌلِـسُمِـاٌء
?ŴĤÁŤ ĎŐ ŶŐÚ ĎŐ ŴĤĔŃ ŤĤĔ ŐŃĹŶ PĔŔŚŐŃ ŴĤŐ ČÁŃ MÁĶĔ ŶŐÚ ŚŤŐP ČŔŶĨŃĞ ĨŚ ŤĤĔ PĔŔŚŐŃ ŴĤŐ MÁĎĔ ŶŐÚ ČŔŶ
ﻣِ̝̚ـٱٌڈّٱٌ ﺳُ̭͠ٺْﻓّ̲̣̐ﻋٍ̝̚ڷِـ ﺣٍ̭͠ېٌـﻧَﻣِ̝̚ـٱٌ ېٌـﮖُۈِﻧَ ٱٌڷِـﺷْ͠ﺧًﺼٍـ ٱٌڷِـۈِﺣٍ̭͠ېٌـﮃّ ٱٌڷِـڨْٱٌﮃّڔُ ﻋٍ̝̚ڷِـۍْ ﻣِ̝̚ـﺳُ̭͠ﺣٍ̭͠ ﮃّﻣِ̝̚ـۈِﻋٍ̝̚ﮖُـ ﮪٌۈِ ﻣِ̝̚ـﻧَ ﭸِﻋٍ̝̚ڷِـﮖُـ ٺْﭓّـﮖُېٌـ ؟
Ę̐V̨̐Ę̐R̨̐Y̨̐T̨̐H̨̐Į̐N̨̐G̨̐ Į̐S̨̐ Ǫ̐K̨̐Ą̐Y̨̐ Į̐N̨̐ T̨̐H̨̐Ę̐ Ę̐N̨̐D̨̐. Į̐F̨̐ Į̐T̨̐’S̨̐ N̨̐Ǫ̐T̨̐ Ǫ̐K̨̐Ą̐Y̨̐, T̨̐H̨̐Ę̐N̨̐ Į̐T̨̐’S̨̐ N̨̐Ǫ̐T̨̐ T̨̐H̨̐Ę̐ Ę̐N̨̐D̨̐
ﮖڷ ٱڷأﻣ̝̚ۈڔ ﻋ̝̚ڷۍ ﻣ̝̚ٱېڔٱﻣ̝̚ ﻓ̲̣̐ې ٱڷڻﮪٱېۂ ، إڻ ڷﻣ̝̚ ٺﮖڻ ﮖڈڷﮖـ ، ﻓ̲̣̐ٺڷﮖـ ڷېﺳ̭͠ٺ ٱڷڻﮪٱېۂ
M̨̐Ǫ̐S̨̐T̨̐ P̨̐Ę̐Ǫ̐P̨̐L̨̐Ę̐ W̨̐Ą̐L̨̐K̨̐ Į̐N̨̐ Ą̐N̨̐D̨̐ Ǫ̐Ų̐T̨̐ Ǫ̐F̨̐ Y̨̐Ǫ̐Ų̐R̨̐ L̨̐Į̐F̨̐Ę̐, B̨̐Ų̐T̨̐ Ǫ̐N̨̐L̨̐Y̨̐ F̨̐R̨̐Į̐Ę̐N̨̐D̨̐S̨̐ L̨̐Ę̐Ą̐V̨̐Ę̐ F̨̐Ǫ̐Ǫ̐T̨̐P̨̐R̨̐Į̐N̨̐T̨̐S̨̐ Į̐N̨̐ Y̨̐Ǫ̐Ų̐R̨̐ H̨̐Ę̐Ą̐R̨̐T̨̐
ﻣ̝̚ﻋ̝̚ڟﻣ̝̚ ٱڷڻٱﺳ̭͠ ېﮃﺧڷۈڻ ۈېﺧڔﭸۈڻ ﻣ̝̚ڻ ﺣ̭͠ېٱٺﮖـ ، ڷﮖڻ أﺼﮃڨٱێﮖـ ٱڷﺣ̭͠ڨېڨېۈڻ ﮪﻣ̝̚ ﻣ̝̚ڻ ڷﮪﻣ̝̚ ﻣ̝̚ۈضﻋ̝̚ ڨﮃﻣ̝̚ ﻓ̲̣̐ې ڨڷﭓﮖـ

بايو انستا حزين

 بايو انستا حزين
بايو انستا حزين

D̃̾Õ̾Ñ̾’T̃̾ B̃̾Ẽ̾ Ĩ̾Ñ̾T̃̾Ĩ̾M̃̾Ĩ̾D̃̾À́T̃̾Ẽ̾D̃̾ B̃̾Ỹ̾ W̃̾H̃À́T̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ D̃̾Õ̾Ñ̾’T̃̾ K̃̾Ñ̾Õ̾W̃̾. T̃̾H̃À́T̃̾ C̃̾À́Ñ̾ B̃̾Ẽ̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾R̃̾ G̀́R̃̾Ẽ̾À́T̃̾Ẽ̾S̃̾T̃̾ S̃̾T̃̾R̃̾Ẽ̾Ñ̾G̀́T̃̾H̃ À́Ñ̾D̃̾ Ẽ̾Ñ̾S̃̾Ũ̾R̃̾Ẽ̾ T̃̾H̃À́T̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ D̃̾Õ̾ T̃̾H̃Ĩ̾Ñ̾G̀́S̃̾ D̃̾Ĩ̾F̃̾F̃̾Ẽ̾R̃̾Ẽ̾Ñ̾T̃̾L̃̾Ỹ̾ F̃̾R̃̾Õ̾M̃̾ Ẽ̾Ṽ̾Ẽ̾R̃̾Ỹ̾Õ̾Ñ̾Ẽ̾ Ẽ̾L̃̾S̃̾Ẽ̾
ڪْوْنْڪْ لْآ تْعْرْفْ شْيْئْآً مْآ لْآ يْعْنْے آنْڪْ ضْعْيْفْ ، بْأخْتْلْآفْڪْ سْوْفْ تْتْمْيْزْ عْنْ آلْآخْرْيْنْ .
F̃̾Ẽ̾À́R̃̾L̃̾Ẽ̾S̃̾S̃̾Ñ̾Ẽ̾S̃̾S̃̾ Ĩ̾S̃̾ L̃̾Ĩ̾K̃̾Ẽ̾ À́ M̃̾Ũ̾S̃̾C̃̾L̃̾Ẽ̾. Ĩ̾ K̃̾Ñ̾Õ̾W̃̾ F̃̾R̃̾Õ̾M̃̾ M̃̾Ỹ̾ Õ̾W̃̾Ñ̾ L̃̾Ĩ̾F̃̾Ẽ̾ T̃̾H̃À́T̃̾ T̃̾H̃Ẽ̾ M̃̾Õ̾R̃̾Ẽ̾ Ĩ̾ Ẽ̾X̃̾Ẽ̾R̃̾C̃̾Ĩ̾S̃̾Ẽ̾ Ĩ̾T̃̾, T̃̾H̃Ẽ̾ M̃̾Õ̾R̃̾Ẽ̾ Ñ̾À́T̃̾Ũ̾R̃̾À́L̃̾ Ĩ̾T̃̾ B̃̾Ẽ̾C̃̾Õ̾M̃̾Ẽ̾S̃̾ T̃̾Õ̾ Ñ̾Õ̾T̃̾ L̃̾Ẽ̾T̃̾ M̃̾Ỹ̾ F̃̾Ẽ̾À́R̃̾S̃̾ R̃̾Ũ̾Ñ̾ M̃̾Ẽ̾
آلْخْوْفْ مْثْلْ آلْعْضْلْآتْ ، آذْآ تْمْرْنْتْ آڪْثْرْ لْلْتْغْلْبْ عْلْيْﮬ̲̣̐ فْسْوْفْ تْجْتْآزْ آلْمْصْآعْبْ فْے حْيْآتْڪْ .
Õ̾Ñ̾Ẽ̾ D̃̾Õ̾Ẽ̾S̃̾ Ñ̾Õ̾T̃̾ D̃̾Ĩ̾S̃̾C̃̾Õ̾Ṽ̾Ẽ̾R̃̾ Ñ̾Ẽ̾W̃̾ L̃̾À́Ñ̾D̃̾S̃̾ W̃̾Ĩ̾T̃̾H̃Õ̾Ũ̾T̃̾ C̃̾Õ̾Ñ̾S̃̾Ẽ̾Ñ̾T̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ T̃̾Õ̾ L̃̾Õ̾S̃̾Ẽ̾ S̃̾Ĩ̾G̀́H̃T̃̾ Õ̾F̃̾ T̃̾H̃Ẽ̾ S̃̾H̃Õ̾R̃̾Ẽ̾ F̃̾Õ̾R̃̾ À́ Ṽ̾Ẽ̾R̃̾Ỹ̾ L̃̾Õ̾Ñ̾G̀́ T̃̾Ĩ̾M̃̾Ẽ̾
فْڪْرْ خْآرْجْ آلْصْنْدْوْقْ ، فْإنْڪْ لْنْ تْسْتْطْيْعْ آنْ تْڪْتْشْفْ آرْضْآً جْدْيْدْةْ وْآنْتْ تْجْلْسْ عْلْے آلْيْآبْسْةْ، آبْحْرْ وْآطْلْقْ آلْعْنْآنْ لْأفْڪْآرْڪْ .
S̃̾Ũ̾R̃̾R̃̾Õ̾Ũ̾Ñ̾D̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾R̃̾S̃̾Ẽ̾L̃̾F̃̾ W̃̾Ĩ̾T̃̾H̃ Õ̾Ñ̾L̃̾Ỹ̾ P̃̾Ẽ̾Õ̾P̃̾L̃̾Ẽ̾ W̃̾H̃Õ̾ À́R̃̾Ẽ̾ G̀́Õ̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ T̃̾Õ̾ L̃̾Ĩ̾F̃̾T̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ H̃Ĩ̾G̀́H̃Ẽ̾R̃̾
أحْطْ نْفْسْڪْ بْأصْدْقْآء يْدْفْعْوْنْڪْ لْلْأمْآمْ وْلْآ يْحْبْطْوْنْڪْ .
S̃̾W̃̾Ẽ̾À́T̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ T̃̾H̃Ẽ̾ D̃̾Ẽ̾T̃̾À́Ĩ̾L̃̾S̃̾ Ĩ̾S̃̾ M̃̾Õ̾R̃̾Ẽ̾ Ĩ̾M̃̾P̃̾Õ̾R̃̾T̃̾À́Ñ̾T̃̾ T̃̾H̃À́Ñ̾ À́Ñ̾Ỹ̾T̃̾H̃Ĩ̾Ñ̾G̀́ Ẽ̾L̃̾S̃̾Ẽ̾
آلْآسْتْمْتْآعْ بْتْفْآصْيْلْ آلْآشْيْآء آﮬ̲̣̐مْ مْنْ آلْعْمْلْ نْفْسْةْ .
تْرْجْمْةْ آخْرْے : عْنْدْمْآ تْخْتْآرْ آلْآسْتْمْتْآعْ بْآلْعْمْلْ ، لْنْ تْعْتْمْدْ آلْسْعْآدْةْ عْلْے آلْنْتْآئْجْ .
Ỹ̾Õ̾Ũ̾ S̃̾H̃Õ̾Ũ̾L̃̾D̃̾Ñ̾’T̃̾ B̃̾L̃̾Ĩ̾Ñ̾D̃̾L̃̾Ỹ̾ À́C̃̾C̃̾Ẽ̾P̃̾T̃̾ À́ L̃̾Ẽ̾À́D̃̾Ẽ̾R̃̾’S̃̾ À́D̃̾Ṽ̾Ĩ̾C̃̾Ẽ̾. Ỹ̾Õ̾Ũ̾’Ṽ̾Ẽ̾ G̀́Õ̾T̃̾ T̃̾Õ̾ Q̀́Ũ̾Ẽ̾S̃̾T̃̾Ĩ̾Õ̾Ñ̾ L̃̾Ẽ̾À́D̃̾Ẽ̾R̃̾S̃̾ Õ̾Ñ̾ Õ̾C̃̾C̃̾À́S̃̾Ĩ̾Õ̾Ñ̾
لْآ يْجْبْ عْلْيْڪْ آنْ تْأخْذْ نْصْيْحْةْ آحْدْﮬ̲̣̐مْ بْدْوْنْ تْفْڪْيْرْ ، آسْألْ وْحْآوْرْ حْتْے تْسْتْفْيْدْ .
T̃̾H̃Ẽ̾ S̃̾M̃̾Ĩ̾L̃̾Ẽ̾ Ĩ̾S̃̾ À́ F̃̾À́M̃̾Õ̾Ũ̾S̃̾ W̃̾Õ̾R̃̾D̃̾ W̃̾Ĩ̾T̃̾H̃Õ̾Ũ̾T̃̾ L̃̾Ẽ̾T̃̾T̃̾Ẽ̾R̃̾S̃̾
آلْآبْتْسْآمْةْ ڪْلْمْةْ مْعْرْوْفْﮬ̲̣̐ مْنْ غْيْرْ حْرْوْفْ
B̃̾Ẽ̾ C̃̾H̃Ẽ̾Ẽ̾R̃̾F̃̾Ũ̾L̃̾ W̃̾H̃Ẽ̾Ñ̾ G̀́Ẽ̾T̃̾T̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́-Õ̾Ũ̾T̃̾ À́S̃̾ W̃̾H̃Ẽ̾Ñ̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ C̃̾Õ̾M̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́-Ĩ̾Ñ̾
آعْمْلْ عْلْے أنْ يْحْبْڪْ آلْنْآسْ عْنْدْمْآ تْغْآدْرْ مْنْصْبْڪْ، ڪْمْآ يْحْبْوْنْڪْ عْنْدْمْآ تْتْسْلْمْﮬ̲̣̐
D̃̾Õ̾Ñ̾’T̃̾ B̃̾Ẽ̾ C̃̾R̃̾Ĩ̾T̃̾Ĩ̾C̃̾ T̃̾Õ̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾R̃̾ W̃̾Ĩ̾F̃̾Ẽ̾’S̃̾ T̃̾À́S̃̾T̃̾Ẽ̾, S̃̾H̃Ẽ̾ Ĩ̾S̃̾ T̃̾H̃Ẽ̾ Õ̾Ñ̾Ẽ̾ W̃̾H̃Õ̾ S̃̾Ẽ̾L̃̾Ẽ̾C̃̾T̃̾Ẽ̾D̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ À́T̃̾ T̃̾H̃Ẽ̾ F̃̾Ĩ̾R̃̾S̃̾T̃̾ P̃̾L̃̾À́C̃̾Ẽ̾
لْآ تْطْعْنْ فْيْ ذْوْقْ زْوْجْتْڪْ، فْقْدْ آخْتْآرْتْڪْ أوْلْآ
Ỹ̾Õ̾Ũ̾ C̃̾À́Ñ̾’T̃̾ C̃̾H̃À́S̃̾Ẽ̾ W̃̾Õ̾R̃̾R̃̾Ĩ̾Ẽ̾S̃̾ F̃̾L̃̾Ỹ̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ Õ̾Ṽ̾Ẽ̾R̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾R̃̾ H̃Ẽ̾À́D̃̾ B̃̾Ũ̾T̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ C̃̾À́Ñ̾ D̃̾Õ̾ P̃̾R̃̾Ẽ̾Ṽ̾Ẽ̾Ñ̾T̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ T̃̾H̃Ẽ̾M̃̾ F̃̾R̃̾Õ̾M̃̾ Ñ̾Ẽ̾S̃̾T̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ Ĩ̾Ñ̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾R̃̾ H̃Ẽ̾À́D̃̾
لْنْ تْسْتْطْيْعْ أنْ تْمْنْعْ طْيْوْرْ آلْﮬ̲̣̐مْ أنْ تْحْلْقْ فْوْقْ رْأسْڪْ وْلْڪْنْڪْ تْسْتْطْيْعْ أنْ تْمْنْعْﮬ̲̣̐آ مْنْ أنْ تْعْشْشْ فْيْ رْآسْڪْ
T̃̾H̃Ẽ̾ D̃̾Ẽ̾M̃̾Ẽ̾À́Ñ̾Õ̾Ũ̾R̃̾ W̃̾Ĩ̾L̃̾L̃̾ B̃̾Ẽ̾ T̃̾H̃R̃̾Ĩ̾L̃̾L̃̾Ẽ̾D̃̾ Ĩ̾Ñ̾ F̃̾Ĩ̾Ñ̾D̃̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ Õ̾Ũ̾T̃̾ À́ M̃̾Ĩ̾S̃̾T̃̾À́K̃̾Ẽ̾ Õ̾F̃̾ H̃Ĩ̾S̃̾ G̀́R̃̾Ẽ̾À́T̃̾ R̃̾Ĩ̾Ṽ̾À́L̃̾
ذْوْوْ آلْنْفْوْسْ آلْدْنْيْئْةْ يْجْدْوْنْ آلْلْذْةْ فْيْ آلْتْفْتْيْشْ عْنْ أخْطْآء آلْعْظْمْآء
Ẽ̾Ṽ̾Ẽ̾R̃̾Ỹ̾ M̃̾Ĩ̾Ñ̾Ũ̾T̃̾Ẽ̾ Õ̾F̃̾ À́Ñ̾G̀́Ẽ̾R̃̾ W̃̾Ĩ̾L̃̾L̃̾ G̀́Ẽ̾T̃̾ Ỹ̾Õ̾Ũ̾ Õ̾Ñ̾Ẽ̾ M̃̾Õ̾R̃̾Ẽ̾ Ỹ̾Ẽ̾À́R̃̾ Õ̾L̃̾D̃̾Ẽ̾R̃̾.
إنْڪْ تْخْطْوْ نْحْوْ آلْشْيْخْوْخْةْ يْوْمْآً مْقْآبْلْ ڪْلْ دْقْيْقْةْ مْنْ آلْغْضْبْ
Ẽ̾L̃̾Õ̾C̃̾Ũ̾T̃̾Ĩ̾Õ̾Ñ̾ Ĩ̾S̃̾ À́Ñ̾ À́R̃̾T̃̾ S̃̾Õ̾ L̃̾Ẽ̾T̃̾ L̃̾Ĩ̾S̃̾T̃̾Ẽ̾Ñ̾Ĩ̾Ñ̾G̀́ B̃̾Ẽ̾ À́ S̃̾Ĩ̾M̃̾Ĩ̾L̃̾À́R̃̾ À́R̃̾T̃̾
إنْ بْعْضْ آلْقْوْلْ فْنْ .. فْآجْعْلْ آلْإصْغْآء فْنْآً
T̃̾H̃Ẽ̾ Ĩ̾M̃̾P̃̾Õ̾S̃̾S̃̾Ĩ̾B̃̾L̃̾Ẽ̾ C̃̾À́Ñ̾ Ñ̾Ẽ̾Ṽ̾Ẽ̾R̃̾ B̃̾Ẽ̾C̃̾Õ̾M̃̾Ẽ̾ P̃̾Õ̾S̃̾S̃̾Ĩ̾B̃̾L̃̾Ẽ̾
آلْمْسْتْحْيْلْ ، مْسْتْحْيْلْ … لْآ يْمْڪْنْ أنْ يْحْدْثْ

بايو انستقرام مزخرف مضحك

 بايو انستقرام مزخرف مضحك
بايو انستقرام مزخرف مضحك

ĨŃŚŤÁĞŔÁM ßĨŐ PÚŃŚ
ŤĤĔŶ ČÁĹĹ MĔ ŦĔßŔĔĔŹĔ ßĔČÁÚŚĔ Ĩ’M ŚŐ ŦŔĔŚĤ
ĎŐŃ’Ť ĶÁĹĔ MŶ VĨßĔ
ŦŐĹĹŐŴ MŶ ĨŃŚŤÁĞŔÁM ŐŔ Ĩ’M ŃÁČĤŐ ŦŔĨĔŃĎ ÁŃŶMŐŔĔ
Ĩ ßĔĹĨĔVĔ ĨŃ ßĔĔ-ĨŃĞ MŶŚĔĹŦ
MŶ ĨŃŚŤÁĞŔÁM ÁČČŐÚŃŤ ĨŚ VĔŔŶ Á-PĔĔĹ-ĨŃĞ
Ĩ ÁPŐĹŐĞĨŹĔ ŦŐŔ ÁŃŶŤĤĨŃĞ Ĩ PŐŚŤ ŴĤĨĹĔ ĤÚŃĞŔŶ
ĤÚMßĹĔ, ŴĨŤĤ ĴÚŚŤ Á ĤĨŃŤ ŐŦ ĶÁŃŶĔ
Ĩ’Ď ŔÁŤĤĔŔ ŚŤĔÁĹ ŶŐÚŔ ĎĔŚŚĔŔŤ ŤĤÁŃ ŶŐÚŔ ßŐŶŦŔĨĔŃĎ
ŚÁŚŚŶ, ČĹÁŚŚŶ ŴĨŤĤ Á ŤŐÚČĤ ŐŦ ßÁĎÁŚŚŶ
ŐŃĔ ĎÁŶ, Ĩ ĤŐPĔ ŤŐ ßĔČŐMĔ Á ĞŔŐŴŃ ÚP
ÚŚĔĎ ŤŐ ŤĤĨŃĶ Ĩ ŴÁŚ Á ŤÁĎ ĨŃĎĔČĨŚĨVĔ, ßÚŤ ŃŐŴ Ĩ’M ŃŐŤ QÚĨŤĔ ŚÚŔĔ
ĹĨŦĔ ĨŚ ŚĤŐŔŤ ŚŐ Ĩ’M ŚMĨĹĨŃĞ ŴĤĨĹĔ Ĩ’VĔ ŚŤĨĹĹ ĞŐŤ ÁĹĹ MŶ ŤĔĔŤĤ
MŶ ĤŐßßĨĔŚ ÁŔĔ ßŔĔÁĶŦÁŚŤ, ĹÚŃČĤ, ÁŃĎ ĎĨŃŃĔŔ ŤŐPPĔĎ ŴĨŤĤ Á ČĤŐČŐĹÁŤĔ ĎĔŚŚĔŔŤ